I.
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
2. Organizatorem Konkursu Parafialny oddz. Akcji Katolickiej przy Parafii NNMP w Krużlowej Wyżnej
3. Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej parafii

 

II.
Cele konkursu
1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.


III.

Uczestnicy/ Kategorie wiekowe
1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży i dorosłych.
2. Prace oceniane będą w kategoriach indywidualnej i zespołowej. 
W kategorii indywidualnej uczestnik może złożyć do konkursu tylko 1 pracę – można wybrać dowolny rozmiar bombki
W kategorii zespołowej można złożyć do konkursu 3 bombki w każdym rozmiarze po 1.
Przez zespól rozumie się drużynę składającą się z kilku osób – w dowolnym wieku. (Np. dziadkowie i wnuki, rodzice i dzieci).
Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną kategorię: indywidualną lub zespołową
3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronach internetowych)
4. Wszystkie bombki choinkowe biorące udział w konkursie będą wykorzystane jako dekoracja choinek przy szopce w kościele parafialnym.

IV Prace konkursowe:
Tematem konkursu jest: Najpiękniejsza bombka choinkowa.
Przez bombkę choinkową rozumie się: bombkę styropianową o rozmiarze 10 cm lub 12 cm lub 15 cm.
Technika wykonania – dowolna. Przykładowe materiały plastyczne: tkanina, filc, akcesoria pasmanteryjne, wstążki, papier, bibuła, farby, koraliki, brokat,
Wymogi techniczne wykonania prac:
- każda bombka musi mieć przytwierdzoną zawieszkę lub sznureczek umożliwiający zawieszenie na choince
- każda praca powinna mieć przytwierdzoną metryczkę z imieniem, nazwiskiem uczestnika Kl lub skład zespołu oraz adresu zamieszkania.
Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.


V.
Termin i warunki dostarczenia prac:
Bombki choinkowe można składać od 12 grudnia do 14 grudnia 2017r w salce na Plebanii.
VI.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody w dniu 15 grudnia 2017 r
Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji będą ostateczne.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia
- pomysłowość
- estetyka wykonania
- wkład pracy
- samodzielność wykonania
Komisja wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
- Praca indywidualna
- Praca zespołowa
Dla każdego uczestnika konkursu słodka niespodzianka przy złożeniu prac.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi


VII.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator

Porządek zebrania:
1. Omówienie przez Ks. Proboszcza Marka Szewczyka statutu i zakresu obowiązków Duszpasterskiej Rady .
2. Prezentacja składu nowo wybranej Rady Duszpasterskiej, oraz wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Przedstawienie zadań, oraz wizji ich realizacji w zakresie gospodarczym jak i duszpasterskim przez ks. Proboszcza Marka Szewczyka.
4. Wolne wnioski.
Ad.1
Na wstępie Ks. Proboszcz Marek Szewczyk omówił założenia Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej, oraz zakres obowiązków RD jako organu doradczego w sprawach religijnych i ekonomicznych parafii.
Ad.2
Nowa Rada Duszpasterska została wyłoniona w wyborach przeprowadzonych w dniach od 17 września do 1 października bieżącego roku.
Z urzędu w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:
• Ks. Proboszcz Marek Szewczyk
• Ks. wikariusz Paweł Szpunar
• S. Przełożona i dyrektor Przedszkola Parafialnego s. Gracjella
• Elżbieta Obrzut – Prezes POAK
• Roman Kwoka – organista
• Stanisław Wrona – Prezes Parafialnego oddz. KPRM
Z wyboru w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:
1. Fyda Tadeusz
2. Gajkowski Jerzy
3. Jachowicz Stanisław
4. Jędrusik Leszek
5. Kasprzyk Władysław
6. Sapalski Jerzy
7. Tarasek Jan
8. Tarasek Marian
9. Forczek Renata
10. Jędrusik Urszula
11. Jędrusik Stanisław
12. Chronowski Włodzimierz
13. Fyda Stanisław
14. Mucha Jacek
15. Obrzut Tadeusz
16. Pietruch Tomasz
17. Walusz Andrzej
18. Kruczek Maria
19. Wiktorowski Bogdan
20. Klimontowski Adam
21. Frączek Małgorzata
22. Maciak Arkadiusz
23. Obrzut Maria
24. Kwoka Józef
25. Krystyna Tarasek SW 51
26. Mielczarek Beata
27. Mielczarek Dariusz
Podczas spotkania RD dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady, którymi zostali:
- Ks. Proboszcz Marek Szewczyk – Przewodniczący,
- Stanisław Jachowicz – zastępca przewodniczącego
- Elżbieta Obrzut – sekretarz
Ad.3.
Po przedstawieniu nowych członków RD, Ks. Proboszcz omówił krótkie i długoterminowe zadania, oraz prace do wykonania w naszej parafii.
Ad.4
Po propozycjach przedstawionych przez Księdza Proboszcza nawiązała się dyskusja o najpilniejszych sprawach.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą.
Protokołowała: Elżbieta Obrzut.

DANE   STATYSTYCZNE   PARAFII   KRUŻLOWA  2016

ILOŚĆ  MIESZKAŃCÓW       3024

ILOŚĆ RODZIN                        818

ILOŚĆ KOBIET                       1497

ILOŚĆ MĘŻCZYZN               1527

DO I KOMUNII ŚW. PRZYSTĄPIŁO 46 DZIECI

SAKRAMENT BIERZMOWANIA PRZYJĘŁO 51   OSÓB

KOMUNII ŚWIĘTEJ ROZDANO  125 000

 

CHRZTY:

KRUŻLOWA WYŻNA   18   (CHŁOPCÓW 12,    DZIEWCZYNEK 6)

KRUŻLOWA NIŻNA     10    (CHŁOPCÓW   3,   DZIEWCZYNEK 7)

STARA WIEŚ                 10    (CHŁOPCÓW   4,   DZIEWCZYNEK  6 )

RAZEM                          38  / CHŁOPCÓW  19,   DZIEWCZYNEK 19 )

ŚLUBY:

KRUŻLOWA WYŻNA      15

KRUŻLOWA NIŻNA          5

STRA WIEŚ                         4

RAZEM                              24

POGRZEBY:

KRUŻLOWA WYŻNA      7   ( MĘŻCZYZN 3, KOBIET  4  )

KRUŻLOWA NIŻNA       12   ( MĘŻCZYZN   6, KOBIET  6 )

STARA WIEŚ                     8   ( MĘŻCZYZN   3, KOBIET  5 /

RAZEM                             27   ( MĘŻCZYZN  12, KOBIET  15 )

WYKONANO NASTĘPUJĄCE PRACE :

NOWY KOŚCIÓŁ:

- WITRAŻ NA CHÓRZE

- ŁAWKI DO KAPLICY MATKI BOŻEJ

- PAMIĄTKI DLA PIELGRZYMÓW ŚDM Z FRANCJI

- OŚWIETLENIE OŁTARZA

- KRATY ZABEZPIECZAJĄCE DO KOŚCIOŁA

- MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE DLA DZIECI

- WYKONANIE MENSY OŁTARZOWEJ W KAPLICY PIĘKNEJ MADONNY

- WYKONANIE NOWYCH ŁAWEK W KAPLICY MATKI BOŻEJ

-DOKOŃCZENIE SPŁACANIA WYKONANYCH ŻYRANDOLI

- MATERIAŁY DEKORACYJNE DO CIEMNICY, GROBU I SZOPKI

-  PRACE OGRODNICZE PRZY KRZEWACH

- ZAKUP KAMERY DO PRZEKAZU INTERNETOWEGO

- KWIATY NA SCHODACH

- KOLEJNE ORNATY NA UROCZYSTOŚCI

- OBRUSY OLTARZOWE

- PARAMETRY LITURGICZNE

- POLICHROMIA RZEŹBY MADONNY DO DOLNEJ CZĘŚCI KOŚCIOŁA

- OŚWIETLENIE WOKÓŁ RZEŹBY PRZED KOŚCIOŁEM

- OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE NOWEGO KOŚCIOŁA

- SUKIENKI DLA DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

- CYKLICZNY WYWÓZ KONTENERÓW CMENTARNYCH

- PRACE REMONTOWE

- PRACE BUDOWLANE W KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- OŁTARZ W KAPLICY MATKI BOŻEJ

 

 

STARY KOŚCIÓŁ:

- PROGRAM KONSERWATORSKI

- OSUSZANIE ŚCIAN WEWNĘTRZYCH ZAKRYSTII

- RENOWACJA PIERWSZEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO OŁTARZA

 

STARA WIEŚ:

- ZAKUP I MONTAŻ KROPIELNIC PRZY WEJŚCIU DO KAPLICY

- KOLEJNA RATA ZA URZĄDZENIE GRZEWCZE

- BEZPRZEWODOWE MIKROFONY

- PRACE OGRODNICZE PRZY KRZEWACH

- OBRUSY OŁTARZOWE

- DEKORACJE KWIATOWE I MATERIAŁOWE

- MEDIA SANITARNE

 

 

BUDYNEK PLEBANI:

-  WYNIANA KOLEJNYCH OKIEN I DRZWI

- SPRZĘT GASTRONOMICZNY

- PRACE REMONTOWE I WYMIANA ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW W POMIESZCZENIACH

- OBRUSY OŁTARZOWE I SZATY LITURGICZNE DLA MINISTRANTÓW

- SZAFA NA SZATY LITURGICZNE

 

 

BUDYNEK GOSPODARCZY ADOPTOWANY NA KAPLICĘ I SALĘ SPOTKAŃ:

- PRACE BUDOWLANE W KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- PRZYŁĄCZ GAZU DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- WYKONANIE WITRAŻY DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- CHŁODNIA DWUKOMOROWA DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- ZAKUP I MONTAŻ KABLI ORAZ ŻARÓWEK DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- UPORZĄDKOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ

- WYKONANIE SANITARIÓW W KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- ZAKUP KLIMATYZATORA DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

 

 

PLANUJEMY W KOLEJNYM ROKU PAŃSKIM 2016:

- WYKONANIE I MONTAŻ KOLEJNEGO WITRAŻA W NOWYM KOŚCIELE PRZY OŁTARZU I NA CHÓRZE

- DALSZE INTENSYWNE PRACE W DRUGIEJ CZĘŚCI BUDNYKU GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONANIE SALI MISTERIUM

- KLASY III MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z NASZEJ PARAFII PRZYJMĄ SAKRAMENT BIERZMOWANIA, ZGODNIE Z USTALENIEM REFERATU KATECHETYCZNEGO TARNOWSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ, W GRYBOWIE

-   WYKONANIE STOLARKI OŁTARZOWEJ DO KAPLICY MATKI BOŻEJ

- PRACE ZMIERZAJĄCE DO CZYSZCZENIA I MALOWANIA DACHU KAPLICY W STAREJ WSI

 

WYRAZY SZCZEGÓLNEGO UZNANIA I WYRÓŻNIENIA NALEŻĄ SIĘ  OSOBOM:

- KSIĘŻOM WIKARIUSZOM – KATECHETOM: KSIĘDZU KAZIMIERZOWI I KSIEDZU PAWŁOWI  ZA CAŁOROCZNĄ GORLIWĄ PRACĘ DUSZPASTERSKĄ I KATECHETYCZNĄ W PARAFII I DEKANACIE, ZA POSŁUGĘ SAKRAMENTALNĄ, SŁOWO BOŻE  I PROWADZENIE GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY W PARAFII

- KAPŁANOM RODAKOM ZA ICH ŚWIADECTWO ŻYCIA O NASZEJ PARAFII

-KLERYKOM POCHODZĄCYM Z NASZEJ PARAFII ZA ICH POSTAWĘ ODDANIA SWEGO MŁODEGO ŻYCIA NA CHWAŁĘ BOŻĄ  I ZBAWIENIE LUDZI

- SIOSTRZE DIANIE – ZAKRYSTIANCE ORAZ POZOSTAŁYM SIOSTROM ZA SUMIENNĄ PRACĘ W KOŚCIELE NOWYM I STARYM, DBANIE O CZYSTOŚĆ SZAT LITURGICZNYCH,  DEKORACJE ORAZ KOMPOZYCJE KWIATOWE

- GRUPOM MŁODZIEŻY I LITURGICZNEJ SŁUŻBIE OŁTARZA ZA POSŁUGĘ W PARAFII I PRZY OŁTARZU

- PANU JÓZEFOWI MIKULSKIEMU – ZAKRYSTIANOWI W STAREJ WSI ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ I ODDANĄ PRACĘ W KAPLICY

- PANU ORGANIŚCIE W KRUŻLOWEJ ROMANOWI KWOCE ZA GRĘ NA ORGANACH, PROWADZENIE CHÓRU I ORKIESTRY PARAFIALNEJ

- CHÓROWI I ORKIESTRZE PARAFIALNEJ ZA UŚWIĘTNIANIE UROCZYSTOŚCI PARAFIALNYCH

- PANU PRZEMYSŁAWOWI KIEŁBASIE – ORGANIŚCIE W KAPLICY W STAREJ WSI ZA MUZYKĘ I ŚPIEW

- SIOSTROM DOMINIKANKOM NA CZELE Z SIOSTRĄ DYREKTOR CHERUBINĄ ZA PROWADZENIE PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA I DEKORACJE W KOŚCIELE

- SIOSTRZE BOGNIE ZA PROWADZENIE DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

- PANIOM: ANNIE GOŃSKIEJ I MARII FILIPOWICZ ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ PRACĘ W PORADNII CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA RODZIN

- DYREKCJOM SZKÓŁ W KRUŻLOWEJ I STAREJ WSI, NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM I PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI ZA WSPÓŁPRACĘ I ŻYCZLIWOŚĆ W PODEJMOWANIU WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ APOSTOLSKICH

- PANU WÓJTOWI GMINY GRYBÓW PIOTROWI KROKOWI ZA WSZELKĄ POMOC DLA NASZEJ PARAFII PRZY PODJEMOWANIU KOLEJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA DOBRA SPOŁECZNOŚCI PARAFIALNEJ I GMINNEJ

- PANIE ELŻBIECIE OBRZUT  ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ PRACĘ APOSTOLSKĄ NAD FACHOWYM OPRACOWYWANIEM I KOORDYNOWANIEM PRZYGOTOWYWANYCH PROJEKTÓW KONSERWATORSKICH                                            I UZYSKIWANIEM DOTACJI CELEM POZYSKIWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH PRZY KOLEJNYCH PRACACH KONSERWATORSKICH  W STARYM KOŚCIELE I JEGO OTOCZENIU, A TAKŻE ZA SYSTEMATYCZNE DOPILNOWYWANIE FINANSOWYCH POWINNOŚCI PRZY ADMINISTRACYJNYM FUNKCJONOWANIU PARAFII, JAK RÓWNIEŻ ZA PROWADZENIE ZADAŃ I AKCJI DUSZPASTERSKICH  RADY PARAFIALNEJ, AKCJI KATOLICKIEJ I CARITASU

- PANOM SOŁTYSOM: ZA WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ DOBRA PARAFIALNEGO

- PANI ALINIE JĘDRUSIK ZA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE KOŚCIOŁA I PARAFII

- PANU ANDRZEJOWI WALUSZOWI ZA CAŁOROCZNĄ PRACĘ KONSERWATORA OBIEKTÓW PARAFIALNYCH ORAZ PANU JANOWI TARASKOWI, TOMASZOWI DURLAKOWI, WŁODZIMIERZOWI CHRONOWSKIEMU, PIOTROWI TARASKOWI,

- PANU STANISŁAWOWI JACHOWICZOWI ZA BEZINTERESOWNE KOORDYNOWANIE PRAC WOKÓŁ SANKTUARIUM I SPONSOROWANIE

- PANOM: GRABARZOWI JANOWI MIKULSKIEMU RÓWNOCZESNEMU WYKONAWCY POMNIKÓW ZA TROSKĘ O WŁAŚCIWY PORZĄDEK I PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC NA CMENTARZU PARAFIALNYM A TAKŻE SUMIENNĄ OPIEKĘ                    I TROSKĘ  O KAPLICĘ PRZEDPOGRZEBOWĄ

- PANU ANDRZEJOWI BARANOWI – DZWONNIKOWI PARAFIALNEMU ZA BEZINTERESOWNĄ POSŁUGĘ DZWONIENIA NA STARYM KOŚCIELE

- PANOM STANISŁAWOWI FYDZIE I ANDRZEJOWI BARANOWI ZA CZUWANIE NAD PORZĄDKIEM I CZYSTOŚCIĄ LASU PARAFIALNEGO

- PANIOM GOSPOSIOM PARAFIALNYM: EWIE WALUSZ, BARBARZE OLECH, AGACIE BARAN ZA SUMIENNĄ PRACĘ NA PLEBANII I W KUCHNII

- PANIOM: MARII I ELŻBIECIE PIERTUCH ZA CAŁOROCZNĄ I BEZINTERESOWNĄ PRACĘ DBANIA O CZYSTOŚĆ SZAT LITURGICZNYCH W KAPLICY W STAREJ WSI

- PANI STANISŁAWIE JANUSZ ZE STAREJ WSI ZA PROWADZENIE KRONIKI PARAFIALNEJ

- PANI MARII WANATOWICZ – KŁUSEK ZA PROWADZENIE KRONIKI POŚWIĘCONEJ MADONNIE KRUŻLOWSKIEJ

- PANIOM Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z KRUŻLOWEJ WYŻNEJ, NIŻNEJ I STAREJ WSI ZA DEKORACJE ŚWIATECZNE I OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW , UCZESTNICZENIE W UROCZYSTOŚCIACH PARAFIALNYCH W STROJACH REGIONALNYCH

- OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM Z KW, KN, SW ZA WSZELKIE NIEODPŁATNE PRACE PRZY PARAFII ORAZ PEŁNIENIE HONOROWEJ STRAŻY PRZY GROBIE PAŃSKIM JAK RÓWNIEŻ ZA UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH PARAFIALNYCH

- PANU STANISŁAWOWI WRONIE ZA PROWADZENIE MODLITW W PARAFII, ORGANIZOWANIE PIELGRZYMEK DO MIEJSC ŚWIĘTYCH, OPIEKĘ NAD KOŁEM PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

- NADZYWCZAJNYM SZAFARZOM EUCHARYSTII: JANOWI KRUCZKOWI, JERZEMU ORLECKIEMU, ARKADIUSZOWI MACIAKOWI ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ POSŁUGĘ ROZDAWANIA EUCHARYSTII ZWŁASZCZA WŚRÓD CHORYCH

- PANU JACKOWI MUCHA ZA UPAMIĘTNIANIE WYDARZEŃ PARAFIALNYCH POPRZEZ WYKONYWANIE ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

-  WSZYSTKIM OFIARDOWAWCOM, KTÓRZY POPRZEZ OFIARĘ NA TACĘ I DO KOPERT SKUTECZNIE WSPIERALI I WSPIERAJĄ NASZĄ PARAFIĘ ORAZ WSZELKIE JEJ PLANY I ZADANIA

- CHORYM I CIERPIĄCYM ZA ICH CIERPIENIA OFIAROWYWANE ZA CAŁĄ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ

-  ANONIMOWYM DARCZYŃCOM I TYM, KTÓRYCH TU NIE WYMIENIONO

- WSZYSTKIM, KTÓRZY ZE ZROZUMIENIEM I ODDANIEM PRZYCHODZILI I SPRZĄTALI OBIEKTY KOŚCIELNE ROZUMIEJĄC I REALIZUJĄC PRZYKAZANIE KOŚCIELNE POLECAJĄCE TROSKĘ O POTRZEBY WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA.

PROSIMY RÓWNIEŻ PARAFIAN KTÓRZY ZMIENIAJĄ MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB PRZECHODZĄ DO INNEJ PARAFII ABY ZGŁOSILI SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ CELEM WPROWADZENIA ZMIAN W KARTOTEKACH PARAFIALNYCH. POSŁUŻY TO MIĘDZY INNYMI DO SPRAWIEDLIWEGO WYZNACZANIA RODZIN DO SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA

JEŚLI KOGOKOLWIEK TU NIE WYMIENIŁEM TO SERDECZNIE PRZEPRASZAM I TYM GORĘCEJ PRAGNĘ Z SERCA PODZIĘKOWAĆ ! NIECH BÓG WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO WYNAGRADZA SWOJĄ OBFITĄ ŁASKĄ!

 

 

WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO STOKROTNE
BÓG ZAPŁAĆ !

PARAFIANOM I PIELGRZYMOM NAWIEDZAJĄCYM SANKTUARIUM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRUŻLOWEJ, ŻYCZENIA OBFITYCH ŁASK OD CHRYSTUSA I OPIEKI PIĘKNEJ MADONNY WNOWYM ROKU PAŃSKIM 2017

 

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!

 

Proboszcz parafii Krużlowa    
Ks. Marek Szewczyk

 

KRUŻLOWA  31.12.2016

DATA

GODZINA

PRZYSIÓŁEK

27 grudnia

 

Wtorek

9.00

Osików II: od Państwa Teresy i Mirosława Mucha   325  do Państwa Małgorzaty i Władysława Serafianów  269

9.00

Widomia: od Państwa Zwolenników 17 do Państwa Tarasków 282

9.00

Widomia: od Pana Grzegorza Stypuły 144 do Pana  Ryszarda Fydy 157

28 grudnia

 

Środa

9.00

Nowa Wieś: od Pani Barbary Tarasek  179  do Państwa Walerii i Adama Król   145

9.00

Bania: od Pana Jana Króla 54 do Pana Wiesława Fydy 119

9.00

Węglarnia, Strzylawki, Potoki (I) : od Państwa Jędrusików 62  do Państwa Wronów 210

29 grudnia

 

Czwartek

9.00

Poddziale –str. lewa: od Pana Marka Łukasika 126 do Pana Tadeusza Frączka 30

9.00

Karczyska–Podgranice: od Pana Zdzisława Ząbra 138   do Pana  Krystiana Grucy 299

9.00

Węglarnia, Strzylawki, Potoki (II): od Pana Kazimierza Litawy  68  do Państwa Obrzutów 97

30 grudnia

 

Piątek

9.00

Osików I: od Pana Stanisława Gucwy 33 do Pani Cecylii Forczek 57

9.00

Osików II: od  Państwa Święsów 165 do Pana Józefa Bednarza 215

9.00

Bania: od Pana Marcina Mikulca 226 do Pani Taliny Kosteckiej 28

2 stycznia

 

Poniedziałek

15.00

Wieś –str. lewa: od Państwa Darłaków 291  do Państwa Nowaków  46

9.00

Karczyska–Podgranice: od Pana Jana Nosala 24 do Pana Bogdana Grybosia 121

9.00

Równia–Pustki: od Pana Pawła Uznańskiego 170 do Państwa Filipowiczów 246

3 stycznia

 

Wtorek

14.00

Od mostu do starego kościoła (I) : od Pana  Stanisława Fydy 170 do  Państwa Klimontowskich  3

14.30

St. Wieś –Wieś: od Pana Władysława  Mikulskiego 59  do Pani Smoszna 232

9..00

St. Wieś –Wieś: od Pana Stanisława Marchacza  109   do  Pana Krzysztofa Oracza 184

4 stycznia

 

Środa

9.00

Poddziale –str. prawa: od Pana Marka Kubiaka 85 do Pana Stanisława Jaworeckiego 167

14.00

Od mostu do starego kościoła (II): od Państwa Chramęgów 21   do  Pani  Heleny Fydy 3

13.00

Krzemionki–Gromnik (I) od Państwa Marcinkiewiczów  145  do Państwa Kroków 244

5 stycznia

 

Czwartek

13.30

Nowa Wieś: od Państwa Biskupów  196  do Państwa  Witników  103

14.00

Krzemionki–Gromnik (II) od Państwa  Szczerbów  234   do Państwa Wójcików  14 a

14.30

Pagorek: od Pana Mateusza Barana 2 do Pani Marii Wanatowicz -  Kłusek 7

7 stycznia

 

Sobota

9.00

Wieś –str. lewa: od Państwa Pawlików  111  do Państwa Brodów 241

9.00

Poddziale –str. prawa: od  Tomasza Michalika 247 do Pana Andrzeja Pacha 246

9.00

Centrum: od Pana Mateusza Jachowicza  318  do Państwa Polańskich 216

9 stycznia

 

Poniedziałek

9.00

Osików I: od Państwa  Filipów 252  do Państwa Jantasów 72

15.00

Poddziale –str. lewa: od Państwa Gołyźniaków 63 do Pani Stanisławy Fydy 186

9.00

Wieś –str. prawa: od Pani Marii Górskiej 301 do Pana Jana Forczka 44

10 stycznia

 

Wtorek

14.30

Zamłynie: od Pana Dariusza Kaszany 230 do Pana Zbigniewa Klimontowskiego 173

9.00

Od mostu do nowego kościoła: od Państwa Obrzutów 134 do Państwa Chronowskich 226

14.00

Zawodzie: od Pana Jana Łatki 19 do Pana Pawła Filipowicza