ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW 3024
ILOŚĆ RODZIN 818
ILOŚĆ KOBIET 1497
ILOŚĆ MĘŻCZYZN 1527
SAKRAMENT BIERZMOWANIA PRZYJĘŁO 41 OSÓB
KOMUNII ŚWIĘTEJ ROZDANO 95 000

CHRZTY:
KRUŻLOWA WYŻNA 40 (CHŁOPCÓW 17, DZIEWCZYNEK 23)
KRUŻLOWA NIŻNA 13 (CHŁOPCÓW 8, DZIEWCZYNEK 5)
STARA WIEŚ 13 (CHŁOPCÓW 4, DZIEWCZYNEK 9 )
RAZEM 66 (CHŁOPCÓW 29, DZIEWCZYNEK 37 )
ŚLUBY:
KRUŻLOWA WYŻNA 12
KRUŻLOWA NIŻNA 7
STRA WIEŚ 5
RAZEM 24
POGRZEBY:
KRUŻLOWA WYŻNA 15 ( MĘŻCZYZN 9, KOBIET 6 )
KRUŻLOWA NIŻNA 7 ( MĘŻCZYZN 3, KOBIET 4 )
STARA WIEŚ 12 ( MĘŻCZYZN 4, KOBIET 8)
RAZEM 34 ( MĘŻCZYZN 16, KOBIET 18 )
WYKONANO NASTĘPUJĄCE PRACE :
KRUŻLOWA NOWY KOŚCIÓŁ:
- DWA KOLEJNE WITRAŻE NA CHÓRZE
- NOWE KRZESŁA I FOTEL DO KONCELEBRY
- MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE DLA DZIECI
- MATERIAŁY DEKORACYJNE DO CIEMNICY, GROBU I SZOPKI
- KWIATY NA SCHODACH
- KOLEJNE ORNATY NA UROCZYSTOŚCI
- OBRUSY OLTARZOWE
- PARAMETRY LITURGICZNE
- CYKLICZNY WYWÓZ KONTENERÓW CMENTARNYCH
- PRACE REMONTOWE W GÓRNEJ I DOLNEJ CZEŚCI
- MATERIAŁY OŚWIETLENIOWE
- REMONT APARATURY NAGŁOŚNIENIOWEJ
- NOWY WITRAŻ W PREZBITERIUM
- KWIATY I DEKORACJA ODPUSTOWA
- ANIOŁEK I OSIOŁEK DO SZOPKI
- MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE
- EKSPLOATACJA URZADZEŃ GRZEWCZYCH
- NOWE COROCZNE BANERY INFORMACYJNE
- OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZE KOŚCIOŁA

KRUŻLOWA STARY KOŚCIÓŁ
- PROGRAM KONSERWATORSKI KOLEJNYCH PRAC W STARYM KOŚCIELE
- RENOWACJA DRUGIEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO OŁTARZA W STARYM KOŚCIELE
- OPŁATY KONSERWATORSKIE
- KRZESŁA DLA CELEBRACJI

STARA WIEŚ:
- ZAKUP ORNATU DO KAPLICY
- OCZYSZCZENIE I MALOWANIE DACHU
- OCIEPLENIE I ELEWACJA ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PREZBITERIUM
- SAMOCHÓD PARAFIALNY
- EKSPLOATACJA GAZU OGRZEWANIA

BUDYNEK PLEBANI:
- REMONT ŁAZIENEK W MIESZKANIACH KSIĘŻY
- PODGRZEWACZ WODY
- WYPOSAŻENIE KUCHNI W SPRZĘT GASTRONOMICZNY

BUDYNEK GOSPODARCZY ADOPTOWANY NA SALĘ SPOTKAŃ:
- PRACE BUDOWLANE KONSTRUKCJI WIDOWNI
- PRZYŁĄCZ GAZU DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ
- MATERIAŁY DREWNIANE I METALOWE
- WYPOSAŻENIE SZTANI W NUMERACJE Z LOGO SALI
- SCHODY I DRZWI DO SALI MISTERIUM
- MATERIAŁY INSTALACYJNE I ROBOCIZNA
- KURTYNY ZASŁONOWE DO SCENY
- KONSTRUKCJE STALOWE
- OSUSZACZE POWIETRZA
- WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DLA GARDEROBY
- FOTELE I INSTALACJA
- WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA REŻYSERKI
- PŁASKORZEŹBA CHRYSTUSA PRZEMIENIONEGO
- NUMERACJA FOTELI
- NAGŁOŚNIENIE
- EKRAN I PROJEKTOR
- DŹWIGNIA DO PROJEKTORA
- NAPRAWA I KALIBRACJA
- ZESTAW MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

PLANUJEMY W KOLEJNYM ROKU PAŃSKIM 2018:
- WYKONANIE I MONTAŻ KOLEJNYCH WITRAŻY W NOWYM KOŚCIELE NA CHÓRZE, PRZY BOCZNYM WYJŚCIU Z KOŚCIOŁA
- DALSZE PRACE W DRUGIEJ CZĘŚCI BUDNYKU GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE SALI MISTERIUM
- KLASY III MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z NASZEJ PARAFII PRZYJMĄ SAKRAMENT BIERZMOWANIA, ZGODNIE Z USTALENIEM REFERATU KATECHETYCZNEGO TARNOWSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ, W GRYBOWIE

WYRAZY SZCZEGÓLNEGO UZNANIA I WYRÓŻNIENIA NALEŻĄ SIĘ OSOBOM:
- KSIĘŻOM WIKARIUSZOM – KATECHETOM: KSIĘDZU KAZIMIERZOWI, KRZYSZTOFOWI I KSIEDZU PAWŁOWI ZA GORLIWĄ PRACĘ DUSZPASTERSKĄ I KATECHETYCZNĄ W PARAFII I DEKANACIE, ZA POSŁUGĘ SAKRAMENTALNĄ, SŁOWO BOŻE I PROWADZENIE GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY W PARAFII
- KAPŁANOM RODAKOM ZA ICH ŚWIADECTWO ŻYCIA O NASZEJ PARAFII
-KLERYKOM POCHODZĄCYM Z NASZEJ PARAFII ZA ICH POSTAWĘ ODDANIA SWEGO MŁODEGO ŻYCIA NA CHWAŁĘ BOŻĄ I ZBAWIENIE LUDZI
- SIOSTRZE ANGELINIE – ZAKRYSTIANCE ORAZ POZOSTAŁYM SIOSTROM ZA SUMIENNĄ PRACĘ W KOŚCIELE NOWYM I STARYM, DBANIE O CZYSTOŚĆ SZAT LITURGICZNYCH, DEKORACJE ORAZ KOMPOZYCJE KWIATOWE
- SIOSTRZE PRZEŁOŻONEJ SIÓSTR DOMINIKANEK I ZARAZEM DYREKTOR PRZEDSZKOLA SIOSTRZE GRACJELLI ORAZ SIOSTROM I PANIOM PRACUJĄCYM W PARAFIALNYM PRZEDSZKOLU IM. ŚW. JANA PAWŁA II
- GRUPOM MŁODZIEŻY I LITURGICZNEJ SŁUŻBIE OŁTARZA ZA POSŁUGĘ W PARAFII I PRZY OŁTARZU
- PANU JÓZEFOWI MIKULSKIEMU – ZAKRYSTIANOWI W STAREJ WSI ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ I ODDANĄ PRACĘ W KAPLICY
- PANOM: ALEKSANDROWI POPIELA, KRYSTIANOWI POPIELA, BOGGDANOWI WITOROWSKIEMU I ICH POMOCNIKOM ZA SOLIDNOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, W TWORZENIU KONSTRUCKCJI WIDOWNI W SALI MISTERIUM I WSZYSTKIE ODPOWIEDZIALNE PRACE W TYM POMIESZCZENIU
- PANU ORGANIŚCIE W KRUŻLOWEJ ROMANOWI KWOCE ZA GRĘ NA ORGANACH, PROWADZENIE CHÓRU I ORKIESTRY PARAFIALNEJ
- CHÓROWI I ORKIESTRZE PARAFIALNEJ ZA UŚWIĘTNIANIE UROCZYSTOŚCI PARAFIALNYCH
- PANU PRZEMYSŁAWOWI KIEŁBASIE – ORGANIŚCIE W KAPLICY W STAREJ WSI ZA MUZYKĘ I ŚPIEW
- SIOSTRZE BOGNIE ZA PROWADZENIE DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ
- PANIOM: ANNIE GOŃSKIEJ I MARII FILIPOWICZ ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ PRACĘ W PORADNII CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA RODZIN
- DYREKCJOM SZKÓŁ W KRUŻLOWEJ I STAREJ WSI, NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM I PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI ZA WSPÓŁPRACĘ I ŻYCZLIWOŚĆ W PODEJMOWANIU WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ APOSTOLSKICH
- PANU WÓJTOWI GMINY GRYBÓW PIOTROWI KROKOWI ZA WSZELKĄ POMOC DLA NASZEJ PARAFII PRZY PODJEMOWANIU KOLEJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA DOBRA SPOŁECZNOŚCI PARAFIALNEJ I GMINNEJ

- PANI ELŻBIECIE OBRZUT ZA CAŁOROCZNĄ I BEZINTERESOWNĄ PRACĘ APOSTOLSKĄ NAD FACHOWYM OPRACOWYWANIEM I KOORDYNOWANIEM PRZYGOTOWYWANYCH PROJEKTÓW KONSERWATORSKICH I UZYSKIWANIEM DOTACJI CELEM POZYSKIWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH PRZY KOLEJNYCH PRACACH KONSERWATORSKICH W STARYM KOŚCIELE I JEGO OTOCZENIU, A TAKŻE ZA SYSTEMATYCZNE DOPILNOWYWANIE FINANSOWYCH POWINNOŚCI PRZY ADMINISTRACYJNYM FUNKCJONOWANIU PARAFII, JAK RÓWNIEŻ ZA PROWADZENIE ZADAŃ I AKCJI DUSZPASTERSKICH RADY PARAFIALNEJ, AKCJI KATOLICKIEJ I CARITASU ORAZ PANI MARII GAJKOWSKIEJ I PANU GRZEGORZOWI TARASKOWI
- PANOM SOŁTYSOM: ZA WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ DOBRA PARAFIALNEGO
- PANI ALINIE JĘDRUSIK ZA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE KOŚCIOŁA I PARAFII W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
- PANU ANDRZEJOWI WALUSZOWI ZA CAŁOROCZNĄ PRACĘ KONSERWATORA OBIEKTÓW PARAFIALNYCH ORAZ PANU JANOWI TARASKOWI, TOMASZOWI DURLAKOWI, WŁODZIMIERZOWI CHRONOWSKIEMU, PIOTROWI TARASKOWI,
- PANU STANISŁAWOWI JACHOWICZOWI ZA BEZINTERESOWNE KOORDYNOWANIE PRAC WOKÓŁ SANKTUARIUM I SPONSOROWANIE
- PANU GRABARZOWI JANOWI MIKULSKIEMU RÓWNOCZESNEMU WYKONAWCY POMNIKÓW ZA TROSKĘ O WŁAŚCIWY PORZĄDEK I PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC NA CMENTARZU PARAFIALNYM A TAKŻE SUMIENNĄ OPIEKĘ I TROSKĘ O KAPLICĘ PRZEDPOGRZEBOWĄ
- PANU ANDRZEJOWI BARANOWI – DZWONNIKOWI PARAFIALNEMU ZA BEZINTERESOWNĄ POSŁUGĘ DZWONIENIA NA STARYM KOŚCIELE
- PANOM STANISŁAWOWI FYDZIE I ANDRZEJOWI BARANOWI ZA CZUWANIE NAD PORZĄDKIEM I CZYSTOŚCIĄ LASU PARAFIALNEGO
- PANIOM GOSPOSIOM PARAFIALNYM: BARBARZE OLECH, AGACIE BARAN ZA SUMIENNĄ PRACĘ NA PLEBANII I W KUCHNII ORAZ W SALI MISTERIUM
- PANIOM: MARII I ELŻBIECIE PIERTUCH ZA CAŁOROCZNĄ I BEZINTERESOWNĄ PRACĘ DBANIA O CZYSTOŚĆ SZAT LITURGICZNYCH W KAPLICY W STAREJ WSI
- PANU ANTONIEMU STĘPNIOWI ZA CZUWANIE NAD OGRZEWANIEM W KAPLICY STAROWIEJSKIEJ
- PANI STANISŁAWIE JANUSZ ZE STAREJ WSI ZA PROWADZENIE KRONIKI PARAFIALNEJ
- PANI MARII WANATOWICZ – KŁUSEK ZA PROWADZENIE KRONIKI POŚWIĘCONEJ MADONNIE KRUŻLOWSKIEJ
- PANIOM Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z KRUŻLOWEJ WYŻNEJ, NIŻNEJ I STAREJ WSI ZA DEKORACJE ŚWIATECZNE I OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW, UCZESTNICZENIE W UROCZYSTOŚCIACH PARAFIALNYCH W STROJACH REGIONALNYCH
- OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM Z KW, KN, SW ZA WSZELKIE NIEODPŁATNE PRACE PRZY PARAFII ORAZ PEŁNIENIE HONOROWEJ STRAŻY PRZY GROBIE PAŃSKIM JAK RÓWNIEŻ ZA UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH PARAFIALNYCH
- PANU STANISŁAWOWI WRONIE ZA PROWADZENIE MODLITW W PARAFII, ORGANIZOWANIE PIELGRZYMEK DO MIEJSC ŚWIĘTYCH, OPIEKĘ NAD KOŁEM PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
- NADZYWCZAJNYM SZAFARZOM EUCHARYSTII: JANOWI KRUCZKOWI, JERZEMU ORLECKIEMU, ARKADIUSZOWI MACIAKOWI ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ POSŁUGĘ ROZDAWANIA EUCHARYSTII ZWŁASZCZA WŚRÓD CHORYCH
- PANU JACKOWI MUCHA ZA UPAMIĘTNIANIE WYDARZEŃ PARAFIALNYCH POPRZEZ WYKONYWANIE ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI, CZUWANIE NAD NAGŁOŚNIENIEM W SALI MISTERIUM I KOŚCIELE
- WSZYSTKIM OFIARDOWAWCOM, KTÓRZY POPRZEZ OFIARĘ NA TACĘ I DO KOPERT SKUTECZNIE WSPIERALI I WSPIERAJĄ NASZĄ PARAFIĘ ORAZ WSZELKIE JEJ PLANY I ZADANIA
- CHORYM I CIERPIĄCYM ZA ICH CIERPIENIA OFIAROWYWANE ZA CAŁĄ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ
- ANONIMOWYM DARCZYŃCOM I TYM, KTÓRYCH TU NIE WYMIENIONO
- WSZYSTKIM, KTÓRZY ZE ZROZUMIENIEM I ODDANIEM PRZYCHODZILI I SPRZĄTALI OBIEKTY KOŚCIELNE ROZUMIEJĄC I REALIZUJĄC V PRZYKAZANIE KOŚCIELNE POLECAJĄCE TROSKĘ O POTRZEBY WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA.
PROSIMY RÓWNIEŻ PARAFIAN KTÓRZY ZMIENIAJĄ MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB PRZECHODZĄ DO INNEJ PARAFII ABY ZGŁOSILI SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ CELEM WPROWADZENIA ZMIAN W KARTOTEKACH PARAFIALNYCH. POSŁUŻY TO MIĘDZY INNYMI DO SPRAWIEDLIWEGO WYZNACZANIA RODZIN DO SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA
JEŚLI KOGOKOLWIEK TU NIE WYMIENIŁEM TO SERDECZNIE PRZEPRASZAM I TYM GORĘCEJ PRAGNĘ Z SERCA PODZIĘKOWAĆ ! NIECH BÓG WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO WYNAGRADZA SWOJĄ OBFITĄ ŁASKĄ!

WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO STOKROTNE
BÓG ZAPŁAĆ !
PARAFIANOM I PIELGRZYMOM NAWIEDZAJĄCYM SANKTUARIUM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRUŻLOWEJ, ŻYCZENIA OBFITYCH ŁASK OD CHRYSTUSA I OPIEKI PIĘKNEJ MADONNY W NOWYM ROKU PAŃSKIM 2018

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!

Proboszcz parafii Krużlowa
Ks. Marek Szewczyk

KRUŻLOWA 31.12.2017

„Nie należy się wstydzić – jak to często niestety bywa – nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych”
Święty Jan Paweł II

Tarnów, 21.12.2017 r.

Czcigodni Księża!

Dnia 20 grudnia br. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż w trosce o upowszechnianie bogatego dorobku myśli i wskazań św. Jana Pawła II, powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie. Uniwersytet będzie działał w ramach celów statutowych Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Powołanie tegoż Uniwersytetu jest związane z faktem, iż 22 października br. św. Jan Paweł II został ogłoszony pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Nasz diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
w odpowiedzi na ten zaszczytny patronat, w porozumieniu z Biskupem Tarnowskim i za Jego pełną aprobatą i błogosławieństwem, podjął inicjatywę promowania nauczania społecznego w ramach działań statutowych Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II.
Poprzez działalność UNSJPII, Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy, możliwość pogłębiania i korzystania z bogatego dorobku myśli, pouczeń i działań Ojca Świętego. Papieska refleksja nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat, oraz dąży do pogodzenia swej wiary
z powinnością obywatelską.
Celem UNSJPII jest organizacja zajęć dokształcających (kształcenie ustawiczne) o charakterze otwartym dla osób z Akcji Katolickiej, KSM-u, innych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych, Szafarzy Eucharystii, Członków Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców z terenu Diecezji Tarnowskiej, z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej oraz innych dziedzin teologicznych.
Rozpoczęcie wykładów w ramach UNSJPII jest planowane na miesiąc luty 2018 roku w pięciu miejscach na terenie diecezji:
1. Tarnów – aula Jana Pawła II (obok katedry);
2. Nowy Sącz – aula przy Bazylice, parafia św. Małgorzaty;
3. Bochnia – Bursa (ul. Stasiaka 10, 32-700 Bochnia), parafia św. Mikołaja;
4. Mielec – aula przy Bazylice, parafia św. Mateusza;
5. Krużlowa – aula przy parafii.
Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu
w poszczególnych miejscach w godzinach od 17.00 do 19.00. Statut UNSJPII oraz szczegółowe kalendarium spotkań będą w najbliższym czasie dostępne na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Zapisy do udziału w zajęciach będą przyjmowane w biurze Akcji Katolickiej od 10 stycznia 2018 r. na specjalnym formularzu. (Formularz w załączniku).
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o zapoznanie parafian z tą propozycją, szczególnie podczas wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą oraz poprzez umieszczenie informacji o UNSJPII na stronie parafialnej.
Święty Jan Paweł II w krótkim zdaniu z encykliki „Centesimus annus” ukazuje zadanie katolickiej nauki społecznej: „być w drodze z człowiekiem”. Innymi słowy: ma ona nie wybiegać nierozważnie naprzód, ale i nie pozostawać w tyle, a przede wszystkim nie wznosić się ponad człowieka w oderwaniu od jego życia. Takie założenie stawia sobie UNSJPII poprzez właściwie dobieraną tematykę wykładów oraz kadrę profesorską.
Drodzy Bracia Kapłani! Wasza wypróbowana już wiele razy życzliwość ośmiela mnie do skierowanie niniejszej prośby w nadziei, że i tym razem uda nam się wspólnie stworzyć szlachetne dzieło, które zwłaszcza w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości może stanowić widoczny wkład
w uświadamianie społeczeństwa na temat kwestii społecznych, podejmowanych przez Kościół, których historia sięga ponad 120 lat.

Z wyrazami należnego szacunku
Ks. Jan Bartoszek
Dyrektor UNSJPII

DATA

GODZ

PRZYSIÓŁEK

27 grudnia

Środa

9.00

Osików II: od Teresy i Mirosława Mucha 325 do Małgorzaty i Władysława Serafinów 269

9.00

Wieś –str. prawa: od Doroty Górskiej 194 do Jana Forczka 44  

9.00

Widomia: od Grzegorza Stypuły 144 do Ryszarda Fydy 157

28 grudnia

Czwartek

9.00

Nowa Wieś: od Barbary Tarasek 179 do Walerii i Adama Król 145

9.00

Bania: od Jana Króla 54 do Wiesława Fydy 119

9.00

Poddziale –str. prawa: od Marka Kubiaka 85 do Stanisława Jaworeckiego 167

29 grudnia

Piątek

9.00

Poddziale –str. lewa: od Marka Łukasika 126 do Tadeusza Frączka 30

9.00

Bania: od Marcina Mikulca 226 do Taliny Kosteckiej 28

9.00

Osików I: od Stanisława Gucwy 33 do Cecylii Forczek 57

30 grudnia

Sobota

9.00

Węglarnia, Strzylawki, Potoki (II): od Kazimierza Litawy   68 do Obrzutów 97

9.00

Centrum: od Mateusza Jachowicza 318 do Chronowskich 134

9.00

Wieś –str. lewa: od Pawlików 111 do
Brodów 241

2 stycznia

Wtorek

9.00

Nowa Wieś: od Biskupów 196 do
Witników 103

15.30

Od mostu do starego kościoła (II): od Chramęgów 21     do Heleny Fydy 3

15.30

Równia–Pustki: od Pawła Uznańskiego 170 do Zwolenników 249

3 stycznia

Środa

11.30

Podgranice II- Karczyska:   od Józefa Kwoka 211 do Krystiana Grucy 299

13.30

St. Wieś –Wieś: od Władysława Mikulskiego 59 do Smoszna 232

14.00

St. Wieś –Wieś: od Stanisława Marchacza 109   do   Krzysztofa Oracza 184

     

4 stycznia

Czwartek

14,30

Wieś –str. lewa: od Darłaków 291 do
Nowaków 46

14.00

Karczyska : od Jana Nosala 24 do Bogdana Grybosia 121

14.00

Krzemionki–Gromnik (I) od Marcinkiewiczów 145   do Kroków 244

8 stycznia

Poniedziałek

11.30

Widomia: od Zwolenników 17 do Tarasków 282

9.00

Poddziale –str. prawa: od Tomasza Michalika 247 do Sylwestra Przychodzkiego 202

9.00

Osików II: od Święsów 165 do Józefa
Bednarza 215

9 stycznia

Wtorek

15.30

Centrum II od Polańskich 216 do Rogowskich  

9.00

Poddziale –str. lewa: od Gołyźniaków 63 do Stanisławy Fydy 186

15.30

Zawodzie: od Jana Łatki 19 do Pawła Filipowicza

10 stycznia

Środa

13.30

Zamłynie: od Dariusza Kaszany 230 do Zbigniewa Klimontowskiego 173

14.00

Od mostu do nowego kościoła: od Obrzutów 134 do Chronowskich 226

11.30

Od mostu do starego kościoła (I) : od Stanisława Fydy 170 do Klimontowskich 3

11 stycznia

Czwartek

14.00

Gromnik (II) od Szczerbów   234 do
Wójcików 14 a

14.30

Węglarnia, Strzylawki, (I) : od Jędrusików 62   do Wronów 210  

14.00

Pagorek: od Filipów 252 do Marii Wanatowicz -   Kłusek 7

12 stycznia

piątek

15.00

Osików I: od Gawron 263 do Jantasów 72    

9.00

Stara Wieś Podgranice I : od Jerzego Pach 93 do Kwoka Zdzisława 90

14.00

Pustki: od Pawła Jędrusik 341 do
Flipowiczów 246